Schmittpálizmus az iskolaigazgatói pályázatokban

2013. 09. 05. 16:29 - Átlátszó Oktatás

Az elmúlt években beadott iskolaigazgatói pályázatok nyerteseinek nagy része feltűnően hasonlóan gondolkodik arról, hogy hogyan érdemes vezetni egy iskolát. Pályázataik jelentős részét a NAT-ból másolták, de ami még érdekesebb: egyes slágermondatok rengeteg anyagban fellelhetőek.

Eredetileg az volt a célunk, hogy egy emailben érkezett tipp alapján egy konkrét plágiumgyanús pályázatról írjunk, hasonlóan a Kölcseys és pilisi anyagainkhoz. De amikor elkezdtük átnézni a  pályázatot, rájöttünk, hogy az idén és az elmúlt 2-3 évben nyertes igazgatójelöltek pályázatai jelentős részben egymást ismétlik. Posztunkban bemutatjuk, hogy nem csak egyes mondatok, de akár több egymást követő bekezdés is szó szerint megtalálható legalább 8-10 pályamunkában.

Nem biztos, hogy minden olyan pályázatot megtaláltunk, ami ezzel a törzsanyaggal operál, mert sokat nyilván nem is töltöttek fel az internetre vagy legalábbis nem kereshető formátumban. Mindenesetre az, hogy néhány órai munkával ilyen sokat találtunk, jól mutatja a jelenség elterjedtségét. Ráadásul a másolt mondatok között nem csak Eötvös-idézetek és általánosságok találhatóak, de olyan intézményspecifikusnak hangzó mondatok is, mint például ,,Könyvtáros kolléganőnk barátságos környezetet alakított ki iskolánk könyvtárában”.

A Kölcsey gimis sztorink után az RTL Híradó megkereste Navrasics Endrét, hogy megkérdezze tőle hogyan érinti őt, hogy lemásolták a pályázatát és mennyi ideig készült a munkája. Navrasics persze azt mondta, hogy nagyon sokat dolgozott a pályázatán és nagyon meglepte, hogy az ő munkáját másolták le. Most egy nagyon egyszerűen módszertannal megvizsgáltuk Navrasics pályázatát, egyes mondatokra gugliztunk rá, és nagyon meglepő eredménnyel találkoztunk.

Nem csak a Kölcseys igazgatójelölt másolta le Navrasics pályázatát, hanem egészen sok követője akadt a pályázatírónak. Sőt, valószínűleg nem Navrasics pályázata volt mindegyikük számára a kiindulási alap, az Urtext. Ahogy alább szemléltetjük, több olyan igazgatói pályázatot találtunk, amik még Navrasicsé előtt készültek pl. Kárpáti Éva 2010-es pályázatának a 36. oldala nagyban megegyezik Navrasics 2011-es és 2012-es pályázatának a 40.  illetve a 42. oldalával. Még keressük a választ arra, hogy mi lehetett a törzsanyag, miként válhatott ennyire népszerűvé az igazgatójelöltek körében, hogy ezek miért döntöttek úgy, hogy egyazon törzsanyagból másolnak ki részleteket a pályázatukba, és miért terjedt el ennyire ez a gyakorlat különösen 2010 után.

A posztban linkelt pályázatokat az érdeklődök innen is letölthetik. Az érintett igazgatókat megkerestük, hogy nyilatkozzanak pályázataik elkészítéséről, a válaszokat természetesen közölni fogjuk.

 

Kell egy csapat

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József)

Eötvös József 1800-as években az oktatásról megfogalmazott fenti idézete akár ma is elhangozhatna egy pedagógiai tárgyú konferencián, mit sem veszített aktualitásából. Az ismeretszerzés „hogyan”- ja meghatározóbb, mint a „fejekbe táplált” lexikális tudás. Ez a „hogyan” alapozza meg azt, hogy mai diákjaink képesek lesznek-e tudásukat a gyakorlatban felhasználni, megfelelni a mai kor egyik fontos követelményének: „az egész életen át tartó tanulásnak”. Korunk oktatásának fontos követelménye a kulcskompetenciák fejlesztése, amely a változó világhoz való gyors alkalmazkodást, és a felnőtt életben való helytállást készíti elő.

Fontos vezetői feladatnak tekintem az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését.

Vezetői hitvallás

Mottó: „Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem; együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.” (Teréz anya)

Egy jó iskolához jó csapat kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Iskolánkban adott ez a csapat. Fontos vezetıi feladatomnak tartom, hogy megfelelő feladatmegosztással mindenki számára lehetıséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és alkotó tagja legyen.

Milyen iskolát szeretne mindenki?

 • Ahová a gyerekek szívesen járnak; mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket;
 • Ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkor sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok;
 • Ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képessége sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény; 
 • Ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelési-oktatási céljaink elérésében;
 • Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat;
 • Amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, tanulók, a szülők, és a fenntartó igényeihez;

Mi lesz, ha engem választotok?

 • A társadalmi elvárásokhoz és gazdasági elmozdulásokhoz dinamikusan igazodó működő képességünk megőrzése;
 • Tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció erősítése, a hátránnyal küzdő gyermekek fokozott segítése;
 • A demokratikus iskolavezetési gyakorlat kiszélesítése;
 • Munkánkat segítő, aktív kommunikációs rendszer működtetése;
 • Az egyén és a közösség érdekeinek összehangolása a szükségletek pontos feltárásával, a közös célok pontos megfogalmazásával és konszenzus kialakításával;
 • Iskolánk eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeink és hagyományaink tiszteletben tartása, fejlesztése;
 • Fesztelen, nyugodt, együttműködő munkalégkör kialakítása

Vezetőként hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör megteremtésével, együttműködő közösség létrehozásával lehet.

Egy gondolattal fejezik ki magukat

Variációkkal:

Milyen vezető kívánok lenni? Egyetlen gondolattal kifejezve: Amilyen eddig is voltam. De ez a kérdéskör ettől jóval összetettebb. A vezetés mindennapi gyakorlata helyzet- és környezetfüggő. A külső és belső környezeti tényezık a vezetési módszerekre és stílusra hatást gyakorolnak, mintegy kihívást a vezetıre. Ezt a kihívást csak nagyfokú szakmai felkészültséggel, elszántsággal, teherbírással, hosszú távú intézményfejlesztési stratégiával rendelkezve, számtalan konfliktus felvállalásával, egyfajta temperamentummal, valamint támogató közösségi és családi háttérrel lehet személyiség- és viselkedéstorzulás nélkül hosszú távon kezelni.

Mindenki empatikus...

Mindemellett empatikus típusú szemléletet is követek, hiszen a személyes vagy egészségügyi problémával küzdő kollégáknak igyekezni fogok segíteni, biztosítani a szükséges mozgásteret, lehetőséget. Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági változásai egyaránt nagy erőpróba elé állították az oktatási ágazat résztvevőit és képviselőit. Míg a tanulólétszám folyamatosan csökken, addig a pedagógusok munkája egyre nehezebb, terhelésük egyre nő. Nap, mint nap új kihívásokkal kell szembenéznünk. 

... és megfelel

Nevelőtestületünk egységes pedagógiai értékrendet, normarendet, elveket alkalmazva végzi pedagógiai nevelő és oktató munkáját, amely hosszú távon megfelel a közoktatási szolgáltatásnak és a partnerek elvárásainak.

Könyvtáros kolléganőnk

Variációkkal:

Könyvtáros kolléganőnk barátságos környezetet alakított ki községi-iskolai könyvtárunkban. Folyamatos versenyeket hirdet, amelyek a gyermekek olvasóvá nevelésében segítenek. Könyvtárunk jól felszerelt, alkalmas olvasásra, kölcsönzésre és könyvtárközi kölcsönzésre.”

Nem restek paradigmát váltani

Tantestületünkben a tanulási-tanítási folyamatot illetően paradigmaváltásra van szükség, mely az innovatív tanulási környezet kialakításához vezet. Napi gyakorlattá, belső igényünkké kell válni.

Mindez a következőkben nyilvánul meg:

- Tanulóink egyénenként való kezelése, az egyéni adottságok, készségek és képességek figyelembe vétele

- A tanulás egyéni tanulási stílus szerinti tervezése (differenciált tanulásszervezés)

- Közösségi elkötelezettség erősítése, szociális kompetencia fejlesztése

- A tanulók belső igényévé váljon az ismeret megszerzése gyakorlatának elsajátítása, és ne a kész ismeretek bevésése

- A pedagógus szerep megváltozása, új tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, módszertani megújulással, információs eszközök használatával

- Kompetencia-alapú oktatás alkalmazása

Vissza a jövőbe

Feladatunk a jövőben:

A negatív hatások és magatartási minták hatásának csökkentése, a pozitív minták megerősítése, az együttműködési és szociális kompetenciák erősítése, fejlesztése. Sikere elsősorban egy folyamatos, következetes, összefogásra épülő, egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenységtől függ. A kezdeti feladatok már az óvodában, majd az 1-4 évfolyamon tanító kollégákra  hárulnak. Ki kell alakítani a tanulókban az intézményre jellemző szokásrendet, pótolni kell a mentális hiányosságokat, meg kell teremteniük az óvoda és iskola közötti zökkenőmentes átmenetet.

Mégsem olyan sikeres

Meggyőződésem, hogy a gyerekek akkor igazán részesei a programoknak, akkor érzik magukénak, ha saját ötletüket saját szervezéssel tudják megvalósítani. Sokszor mi pedagógusok rengeteg munkát ölünk bele egy-egy program megszervezésébe, és mégsem olyan sikeres a gyerekek körében, mint gondoljuk.

Feladatunk:

A diákönkormányzatot segítő tanár által folyamatosan működtetni a DÖK üléseket.

Osztályfőnökök segítségével biztosítani, hogy a DÖK képviselői átadják az üléseken elhangzottakat az osztálynak. (osztályfőnöki órákon)

A DÖK vezetőinek aktív bekapcsolása az iskolai programok szervezésébe (farsang, iskolai versenyek stb.)

Demokrácia

Demokratikus vezetési stílussal, a hatáskörök és feladatkörök pontos tisztázásával, rendszeres intézményvezetőségi ülések megtartásával jó munkahelyi légkör megteremtése, mely alapja lehet az alkotómunkának. Fontosnak tartom, hogy minden kolléga érezze, a feladatok csak általa és vele oldhatók meg. 

Példamutatás

Legfontosabb az emberi példamutatás. Iskolánk pedagógusai és dolgozói eddig is folyamatosan fáradoztak azon, hogy példamutatásukkal, pozitív emberi hozzáállásukkal, következetes nevelési eljárások egységes alkalmazásával a nevelési és oktatási folyamat hatékony legyen.

Hagyomány

Iskolánk értékes hagyomány rendszerének megőrzése fontos az iskolai közösségépítés szempontjából. Hiszem, hogy az iskola jövőjét csak a hagyományok ápolásával a múlt értékeinek átörökítésével lehet eredményesen építeni.

(S)Zárszó

Végül megnéztük, hogy a posztban említett pályázók közül jelenleg ki milyen pozícióban dolgozik.

Navrasics Endre: igazgató, Balatonszentgyörgy Dobó István Általános Iskola, 2011 óta; képviselő testületi tag, 1994 óta

Szokolainé Polyák Tünde: igazgató, Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Kárpáti Éva: Derkovics Gyula Általános Iskola, tanár, 2013-ig igazgató

Ősze Józsefné: igazgató, Őcsényi Perczel Mór Iskola

Balogné Pálfi Gabriella: igazgató, Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dr. Molnárné Zsalutkó Mária: tanár, RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi tagintézmény, 2000 óta

Antóni Józsefné: Számítástechnikai Általános Iskola Tomori Pál Tagiskolájának tagintézmény-vezetője

Kárpáti Éva: igazgató, Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola ( szept. 16-tól Hegedüsné Ócsai Mária lesz az igazgató)

Sziklai Marianna: igazgató, Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Gyömrő

Balhegy Gabriella Katalin: Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

Orthné Horváth Marianna: igazgató, Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2012 óta; a képviselő tesület tagja

 

 Kálmán MihályPrinz DánielHava Nikita

Keressetek minket a Facebookon vagy írjtaok emailt az  atlatszooktatas[kukac]gmail.com-ra!

Szerintünk: (0/5)
Török Márk-o-Meter: (5/5)

A bejegyzés trackback címe:

https://atlatszooktatas.blog.hu/api/trackback/id/tr625496384

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hurrá Torpedó · http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E 2013.09.05. 19:12:29

Komoly gyujtomunka, gratula!
Velemenyem szerint, mivel az utobbi 2 evben mindenhova narancs igazgato kellett, de sajnos abbol nem volt annyi eletkeptelen egyen, hogy magatol meg birta volna irni, ezert kozpontilag adtak nekik egy sablont (ezt erositi hogy sokuknak ugyanaz az alapja. Nincs olyan veletlen hogy x ember mind ugyanazt guglizta ki...)
De vonatkoztassunk el a politikatol. Most egy csomo helyen olyan ember vezet intezmenyt aki egy kurva allaspalyazatot sem bir onalloan megirni... totalisan alkalmatlanok.

campobaszo 2013.09.05. 19:57:57

Vajon mindenki kapott egy kész anyagot,vagy csak egy sablont?
Az ilyesmi minek számít,csalásnak,közokirat hamisításnak?Amellett persze,hogy kínos,roppant kínos.

Hurrá Torpedó · http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E 2013.09.05. 21:18:18

Csak azt nem vagom, hogy az ottani tanari karnak ez nem tunik fel? Ennyire elegedettek az uj igazgatokkal? Eddig csak egy iskolarol hallottam az orszagban ahol kinyilvanitottak a nemtetszest az uj kozponti kinevezesek miatt. Plusz a pilisi plagiumos lemondas.

Sok helyen szerintem felnek a tanarok a kirugastol. Holott a csudalatos kormany sem tudna hirtelen tobb szaz tanart leakasztani, ergo nem fognak kirugni senkit. Nem mellesleg ha normalisan dolgoznak, akkor gyakorlatilag eltavolithatatlanok. De megertem oket mert ha megis talalnak indokot a kirugasra, akkor onnantol ugrott a tanari palya, amig van klik.

Vorbis 2013.09.06. 10:41:03

Egyébként hogy van ez, ezeknek a pályázatoknak egyedinek kell lenni? Arra gondolok, hogy ha nyiltan vállalnák, hogy másolják, az rendben lenne? "Nekem annyira tetszik amit XY csinált a saját iskolájában, hogy az ő módszere szerint szeretném vezetni ezt az iskolát."

Hurrá Torpedó · http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E 2013.09.06. 10:49:56

@Vorbis: szerintem nem kell egyedinek lennie, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy ha nincs egyedi gondolata sem, akkor fingja sincs mit akar majd csinálni. ha ez így van akkor az elsősorban neki lesz jó (igazgatói pótlék), és annak aki kinevezte (szófogadó, irányítható vezető), de semmiképpen sem az iskolának, a diákoknak, és az ott tanítóknak.

"Nekem annyira nem tetszik...." - Ezt felejtsd el. Nincs egyéni gondolat. Az van helyette: A fenntartónak nagyon tetszik, ezért itt is ezt kell csinálni. Vagy: A fenntartó szerint... Vagy: A fenntartó üzente...
A fenntartót itt most a tankerületre értem. De lássuk meg, hogy a tankerületben sem születik önnálló döntés, nekik a Klik mondja meg hol és mi legyen. A Kliknek meg ugye az EMMI.... Folytassam?
Ha ebből egy láncszem nem úgy működik ahogy elvárható, akkor pikkpakk ki lehet cserélni a láncot.

Flúgatlan 2013.09.06. 11:15:24

Hasznos ez a gyűjtőmunka, nem szabad tűrni az ilyen disznóságot. Ehhez gratulálok. Nem jó viszont a "Schmitt Pál"-ozás.

Egyrészt pontatlan: Schmitt legalább fordított idegen nyelvről és ha nem is érdemelt ezért doktorit, de a fordítással azért végzett némi munkát. Gyurcsány elveszett dolgozata sokkal másolásgyanúsabb, vagy azé az idióta színészé, aki nemrég kipakolt az érettségije és diplomája kapcsán.

Másrészt feleslegesen keveri bele a politikát az ügybe és ezzel eltereli a lényegről a figyelmet. Az se lenne jó, ha Gyurcsány valószínűleg másolt dolgozatára lenne hivatkozva, mert az is feleslegesen adna politikai vetületet az ügynek. Mindegyik oldalon vannak csalók.

Ezeket a konkrét sumákságokat jó leleplezni, az ezeket támogató erők kapják meg a negatív megítélést, de a schmittpálozás ront a leleplezés élén.

Szerintem.

BelAmi 2013.09.06. 11:35:24

Szerintem a "törzsanyag" Hoffman Rózsa: Az iskolaigazgató c. 1994-ben publikált opusza.

sparhelt 2013.09.06. 11:37:47

Talán az az oka, hogy szinte mindenki ugyan annak az intézménynek a közoktatás-vezető képzésére járt, ahol feladat volt a kurzus végén egy pályázat megírása adott szempontok, sablon, stb. alapján.

M. Péter 2013.09.06. 20:04:17

@Flúgatlan: Biztos, hogy ő maga fordította és nem más?

Közösségek

süti beállítások módosítása